Naturalne i sztuczne kruszywa budowlane

Podejmowanym przez nas działaniom komercyjnym przyświeca idea ochrony środowiska i dbałości o zasoby naturalne.

Poznaj nas

O Firmie

Podejmowanym przez nas działaniom komercyjnym przyświeca idea ochrony środowiska i dbałości o zasoby naturalne. Dlatego też staramy się przyczyniać do ograniczania negatywnego wpływu odpadów poprzemysłowych na przyrodę i życie człowieka.

Nasza firma istnieje na polskim rynku od 2005 roku, działając nieprzerwanie w branży gospodarki odpadami w zakresie obrotu, pośrednictwa oraz transportu odpadów innych iż niebezpieczne i przewidzianych do odzysku.

Zakres działalności firmy obejmuje dostawy spoiw i materiałów antropogenicznych oraz naturalnych na potrzeby naszych klientów, również prace związane z dostawami na potrzeby rekultywacji i niwelacji terenów przemysłowych i zdegradowanych.

Od kilku lat zajmujemy się dystrybucją kruszyw z ubocznych produktów wydobycia oraz ubocznych produktów spalania z powodzeniem stosowanych w drogownictwie do budowy nasypów drogowych.

Oferta

Spoiwa drogowe

Pro-Eco-Investment Sp. z o.o. oferuje spoiwa drogowe o właściwościach hydraulicznych i puculanowych, produkowane na bazie popiołu lotnego wapiennego.

Proponujemy Państwu materiały o wysokiej zawartości reaktywnego tlenku wapnia, w których składzie dominują związki krzemianowe i glinokrzemianowe.

Mają one szerokie zastosowanie w budownictwie infrastrukturalnym i komunikacyjnym, gdzie mogą być wykorzystywane m.in. do:

- osuszania, stabilizacji i wzmacniania gruntów

- poprawy właściwości kruszyw

- ulepszania gruntów słabych przy budowie podłoży nasypów i warstw nasypowych

- do wzmacniania podłoża nawierzchni i nawierzchni twardej nieulepszonej

- rewitalizacji terenów zdegradowanych

Ogólne warunki sprzedaży
Kruszywa z łupka powęglowego nieprzepalonego

Kruszywa z łupka powęglowego nieprzepalonego – produkt uboczny wydobycia węgla kamiennego, to kruszywo towarzyszące pokładom węgla w skład, którego wchodzą iłowce, mułowce, łupki ilaste, piaskowce oraz niewielkie ilości węgla.

Materiał nie jest mrozoodporny, bez dodatkowych zabiegów może być stosowany poniżej strefy przemarzania.

Zastosowanie: 

- dolne warstwy nasypów komunikacyjnych (drogowych, kolejowych),

- zasyp obiektów inżynierskich (przyczółki, mury oporowe, instalacje bez sieci wodociągowych),

- roboty ziemne,

- rekultywacje i makroniwelacje terenów,

- roboty hydrotechniczne – budowa wałów przeciwpowodziowych, urządzeń melioracyjnych.

Ogólne warunki sprzedaży
Mieszanina popiołowo – żużlowa

Mieszaniny popiołowo-żużlowe – produkt uboczny ze spalania węgla kamiennego.

Kruszywo sztuczne o drobnym uziarnieniu, z ziarnami w większości poniżej 2 mm. Po stabilizacji spoiwami materiał można stosować w warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Zastosowanie:

- nasypy komunikacyjne (drogowe, kolejowe),

- ulepszone podłoże oraz warstwy konstrukcyjne nawierzchni po stabilizacji spoiwami lub jako materiał doziarniający,

- podsypka pod elementy brukarskie,

- zasyp obiektów inżynierskich (przyczółki, mury oporowe, instalacje bez sieci wodociągowych), roboty ziemne,

- rekultywacje i makroniwelacje terenów.

Materiał charakteryzuje się niską gęstością objętościową (do 1,3 Mg/m3J, co przyczynia się do obniżenia kosztów zakupu materiału i tym samym zwiększenia korzyści finansowych wykonawcy.

Ogólne warunki sprzedaży
Popiół lotny

Drobnoziarnisty materiał antropogeniczny powstający w elektrowniach i elektrociepłowniach w procesie spalania węgla i wytrącania cząsteczek pylastych.

Dostarczamy popioły lotne z węgla kamiennego, a także z węgla brunatnego powstające w procesie spalania węgla w elektrowniach i elektrociepłowniach, pochodzące zarówno z bieżącej produkcji, jak i z magazynów oraz składowisk odpadów paleniskowych.

W swojej ofercie posiadamy popioły z kotłów konwencjonalnych i fluidalnych.

Ogólne warunki sprzedaży
Gips syntetyczny

Pro-Eco-Investment Sp. z o.o. jest dystrybutorem gipsu syntetycznego z instalacji mokrego odsiarczania spalin w energetyce i ciepłownictwie. Proponujemy Państwu reagips pochodzący z Elektrowni Bełchatów oraz Elektrowni Turów. Jest to siarczan wapnia dwuwodny, który ma szerokie zastosowanie m.in. w:

budownictwie:

- do produkcji gipsowych materiałów budowlanych tj. pustaki gipsowe, bloczki, płyty gipsowe na ścianki działowe, przegrody dźwiękochłonne i ogniochronne

- do produkcji suchych mieszanek chemii budowlanej tj.: kleje gipsowe, szpachle gipsowe, tynki gipsowe, wylewki posadzkowe

- do produkcji betonu komórkowego

- do produkcji sztukaterii gipsowej tj. kasetony i elementy wykończeniowe

przemyśle cementowym:

- do produkcji cementu

górnictwie:

- do wytwarzania zapraw do zobojętniania odpadów kopalnianych oraz niwelacji terenu

rolnictwie:

- do wytwarzania podłoży do produkcji pieczarek jako komponent nawozów mineralnych

Ogólne warunki sprzedaży
Gospodarowanie odpadami

PRO-ECO-INVESTMENT Sp. z o.o. zajmuje się zagospodarowaniem odpadów innych niż niebezpieczne w zakresie transportu, sprzedaży i pośrednictwa w obrocie odpadami.

Firma PRO-ECO- INVESTMENT Sp. z o. o. wpisana jest do rejestru- bazy danych o odpadach, tzw. BDO, pod numerem rejestrowym  000022945

Od momentu wpisania firmy do internetowego rejestru BDO przez Marszałka Województwa obowiązującym sposobem sprawdzenia czy firma posiada uprawnienia do transportu danego rodzaju odpadów innych niż niebezpieczne oraz zagospodarowania tych odpadów, jest wpis do bazy BDO.

Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę www: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/Application/Preview/Edit/5f89b778-0b01-4391-9635-bf819cb4e2a2 

Realizacje

Realizacje
Od ponad 10 lat skutecznie dostarczamy dla naszych klientów materiały potrzebne do realizacji inwestycji drogowych, kolejowych, kubaturowych i hydrotechnicznych. Nasz doświadczony dział logistyki realizuje zarówno regularne masowe dostawy oraz nietypowe pojedyncze zamówienia. Dostarczamy materiały na terenie Polski, Niemiec, Czech i Słowacji.

Obok prezentujemy inwestycje, które Pro-Eco-Investment Sp. z o.o. zaopatrzyło w materiały do budowy.

Sprawdź szczegóły klikając na poszczególne lokalizacje.

Eko-logia

Ochrona środowiska to jeden z podstawowych obszarów, w ramach którego kreowana jest polityka naszej firmy.

Produkcja kruszyw z odpadów poprodukcyjnych powstających w procesie wydobycia, wzbogacania czy spalania węgla kamiennego jest jednym z najlepszych sposobów na wykorzystanie odpadów. Wykorzystanie tych antropogenicznych materiałów pozwala na ochronę naturalnych złóż i ogranicza ich wydobycie, co dodatnio wpływa na środowisko.

Korzyści płynące z wykorzystania dystrybuowanych przez PRO-ECO-INVESTMENT Sp. z o.o kruszyw to przede wszystkim:

    a) ograniczenie obszarów przeznaczonych na składowanie odpadów,
    b) ochrona terenów przed degradacją,
    c) poprawa bilansu materiałów budowlanych w stosunku do możliwości pozyskiwania ich tylko ze złóż naturalnych,
    d) ochrona złóż kruszyw naturalnych.

Dystrybuowane przez PRO-ECO-INVESTMENT Sp. z o.o. kruszywa antropogeniczne bazują na odpadach powstających w procesach wydobycia, wzbogacania i spalania węgla kamiennego. Wykorzystanie tego typu kruszyw w budownictwie infrastrukturalnym pozwoli na zwiększenie ilości zagospodarowanych odpadów pochodzących z branży górniczej i energetycznej. Surowce te, w sporej części składowane obecnie na hałdach lub utylizowane w inny sposób, zostaną w większej ilości zagospodarowane i wykorzystane przy budowie dróg i linii kolejowych.

Kontakt

PRO-ECO-INVESTMENT Sp. z o.o.
ul. Ogłęczyzna 20, 31-589 Kraków
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście
w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS

KRS 0000230695
NIP 683-19-41-317
Regon 120003089

Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 zł