Jednym z głównych celów firmy PRO-ECO-INVESTMENT Sp. z o.o. jest wspieranie działalności proekologicznej, mającej na celu zagospodarowanie odpadów pochodzących z gałęzi przemysłu ciężkiego. Strategia firmy zakłada również prowadzenie szeroko rozumianej działalności badawczo – rozwojowej, pozwalającej na zagospodarowanie różnego rodzaju odpadów w sposób innowacyjny.

Mając na uwadze prognozowane na kolejne latach wzrastające zapotrzebowanie branży budowlanej na surowce oraz zwiększające się zainteresowanie kruszywami antropogenicznymi, firma PRO-ECO-INVESTMENT Sp. z o.o. postanowiła wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów i poszerzyć swoją ofertę o innowacyjną mieszankę kruszyw z przeznaczeniem na górne warstwy nasypów.

PRO-ECO-INVESTMENT Sp. z o.o. rozpoczęło badania nad rozszerzeniem zastosowania kruszyw z łupka powęglowego. Dotychczasowe wykorzystanie ograniczało się jedynie do budowy dolnych warstw nasypu przy inwestycjach infrastrukturalnych i hydrotechnicznych.

Przeprowadzone dotychczas badania wykazały duży potencjał kruszywa. Uzyskane wyniki pozwalają sądzić, że mieszanki oparte na łupkach powęglowych można zastosować do budowy nasypów o podwyższonych parametrach nośności, a nawet górnych warstw nasypu i ulepszonego podłoża.