Ochrona środowiska to jeden z podstawowych obszarów, w ramach którego kreowana jest polityka naszej firmy.

Produkcja kruszyw z odpadów poprodukcyjnych powstających w procesie wydobycia, wzbogacania czy spalania węgla kamiennego jest jednym z najlepszych sposobów na wykorzystanie odpadów. Wykorzystanie tych antropogenicznych materiałów pozwala na ochronę naturalnych złóż i ogranicza ich wydobycie, co dodatnio wpływa na środowisko.

Korzyści płynące z wykorzystania dystrybuowanych przez PRO-ECO-INVESTMENT Sp. z o.o kruszyw to przede wszystkim:

a) ograniczenie obszarów przeznaczonych na składowanie odpadów,

b) ochrona terenów przed degradacją,

c) poprawa bilansu materiałów budowlanych w stosunku do możliwości pozyskiwania ich tylko ze złóż naturalnych,

d) ochrona złóż kruszyw naturalnych.                                                        

Wyczerpujące się zasoby kruszyw naturalnych – z jednej strony i zmiany normatywów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami oraz budownictwa i geotechniki – z drugiej, spowodowały i umożliwiły wykorzystanie materiałów alternatywnych dla gruntów i kruszyw naturalnych w budownictwie liniowym do budowy dróg kołowych i kolejowych oraz wałów przeciwpowodziowych, a także rekultywacji i niwelacji terenów przeznaczonych pod inwestycje.

Dystrybuowane przez PRO-ECO-INVESTMENT Sp. z o.o. kruszywa antropogeniczne bazują na odpadach powstających w procesach wydobycia, wzbogacania i spalania węgla kamiennego. Wykorzystanie tego typu kruszyw w budownictwie infrastrukturalnym pozwoli na zwiększenie ilości zagospodarowanych odpadów pochodzących z branży górniczej i energetycznej. Surowce te, w sporej części składowane obecnie na hałdach lub utylizowane w inny sposób, zostaną w większej ilości zagospodarowane i wykorzystane przy budowie dróg i linii kolejowych.