PRO-ECO-INVESTMENT Sp. z o.o.

ul. Ogłęczyzna 20
31-589 Kraków

 

tel. (12) 281-02-46

fax (12) 378-97-94

biuro@pro-eco.pl

sekretariat@pro-eco.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy KRS

KRS 0000230695

NIP 683-19-41-317

Regon 120003089

Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 zł