PRO-ECO-INVESTMENT Sp. z o.o. oferuje następujące produkty/usługi:

Tutaj dostępna wersja PDF.

  1. Dostawy kruszyw sztucznych do przemysłu betoniarskiego i budownictwa infrastrukturalnego, których skład bazuje na ubocznych produktach procesu wydobycia oraz procesu spalania węgla kamiennego.
  2. Dostawy na potrzeby budownictwa infrastrukturalnego kruszywa z łupka powęglowego przeznaczonego głównie na dolne warstwy nasypów, bazującego na łupkach powęglowych (uboczny produkt wydobycia węgla kamiennego) oraz popiele lotnym (produkt powstający w procesie spalania węgla kamiennego w elektrowniach). Firma prowadzi również prace badawczo-rozwojowe nad możliwością szerszego wykorzystania tego typu materiałów w budownictwie infrastrukturalnym.
  3. Rekultywacje – realizacja prac budowlanych mających na celu przywrócenie wartości użytkowej terenom zdegradowanym, obszarów byłych składowisk odpadów (np. komunalnych) czy terenów pokopalnianych wyłączonych z eksploatacji.
  4. Gospodarowanie odpadami w zakresie obrotu, pośrednictwa i transportu odpadów innych niż niebezpieczne oraz odpadów przewidzianych do odzysku. Firma zajmuje się w szczególności zagospodarowaniem odpadów paleniskowych z elektrowni i elektrociepłowni znajdujących się na terenie województw Polski południowej, a także odpadów powstających podczas procesu wydobywania węgla kamiennego.