Kruszywa z łupka powęglowego nieprzepalonego – produkt uboczny wydobycia węgla kamiennego.

Kruszywo towarzyszące pokładom węgla w skład, którego wchodzą iłowce, mułowce, łupki ilaste, piaskowce oraz niewielkie ilości węgla. 

Materiał nie jest mrozoodporny, bez dodatkowych zabiegów może być stosowany poniżej strefy przemarzania.

 

Zastosowanie:

  • dolne warstwy nasypów komunikacyjnych (drogowych, ko
    lejowych),
  • zasyp obiektów inżynierskich (przyczółki, mury oporowe, instalacje bez sieci wodociągowych),
  • roboty ziemne,
  • rekultywacje i makroniwelacje terenów,
  • roboty hydrotechniczne – budowa wałów przeciwpowodziowych, urządzeń melioracyjnych.