Mieszaniny popiołowo-żużlowe – produkt uboczny ze spalania węgla kamiennego.

Kruszywo sztuczne o drobnym uziarnieniu, z ziarnami w większości poniżej 2 mm. Po stabilizacji spoiwami materiał można stosować w warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Zastosowanie:

  • nasypy komunikacyjne (drogowe, kolejowe),
  • ulepszone podłoże oraz warstwy konstrukcyjne nawierzchni po stabilizacji spoiwami lub jako materiał doziarniający,
  • podsypka pod elementy brukarskie,
  • zasyp obiektów inżynierskich (przyczółki, mury oporowe, instalacje bez sieci wodociągowych),
  • roboty ziemne,
  • rekultywacje i makroniwelacje terenów.

Materiał charakteryzuje się niską gęstością objętościową (do 1,3 Mg/m3), co przyczynia się do obniżenia kosztów zakupu materiału i tym samym zwiększenia korzyści finansowych wykonawcy.