Ogólne Warunki Sprzedaży

Warunki dostaw i odbiorów

(Obowiązujące od 01.05.2020 r.)

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sprzedaż Materiału i Usług przez PRO-ECO-INVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Ogłęczyzna, 20/5, 31-589 Kraków, NIP: 6831941317, KRS:0000230695 („Sprzedawca”) na rzecz podmiotu dokonującego zakupu związanego z jego działalnością gospodarczą lub zawodową („Kupujący”) następuje na podstawie poniższych Ogólnych Warunków Sprzedaży („OWS”), chyba że Sprzedawca i Kupujący uzgodnią inaczej w drodze odrębnego porozumienia lub umowy.
 2. Przez Materiał należy rozumieć gips syntetyczny, scharakteryzowany w dokumentacji („Dokumentacja”), której kopia zostanie przekazana Kupującemu w załączeniu do Propozycji Handlowej lub na jego żądanie.
 3. Przez Usługi należy rozumieć dostawę Materiału do miejsca wskazanego przez Kupującego, w ilości i terminie uzgodnionym przez Strony w drodze osobnego porozumienia stron lub w treści pisemnego zamówienia złożonego zgodnie z postanowieniami niniejszego OWS.

§ 2 Zamówienie

 1. Sprzedaż Materiału i Usług następuje w wyniku przyjęcia przez Sprzedawcę pisemnego zamówienia Kupującego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do OWS. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją OWS.
 2. Sprzedawca wymaga, aby Kupujący określił szacunkową ilość Materiału na podstawie pisemnego Zamówienia oraz Harmonogramu sporządzonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do OWS. Ilości podane w Harmonogramie są szacunkowe i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń Kupującego względem Sprzedawcy.
 3. Zamówienie może zostać przesłane Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu Sprzedawcy.
 4. Złożenie podpisu na zamówieniu przez reprezentanta Kupującego jest równoznaczne z oświadczeniem, że osoba ta jest umocowana do działania w imieniu Kupującego.
 5. Zamówienie Kupującego wiąże Sprzedawcę z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu lub sms. Zamówienie niepotwierdzone przez Sprzedawcę uważa się za nieprzyjęte do realizacji.
 6. Na Kupującym spoczywa wyłączny obowiązek oceny, przed złożeniem zamówienia, czy zamawiany Materiał umożliwia osiągnięcie celów założonych przez Kupującego. Przez złożenie zamówienia Kupujący potwierdza, że Materiał odpowiada jego potrzebom, jest świadomy jego właściwości i celu przeznaczenia oraz nie wnosi w niniejszym zakresie jakichkolwiek zastrzeżeń.
 7. Kupujący oświadcza, że Materiał będzie zastosowany zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezgodnego z przeznaczeniem lub właściwościami czy nieprawidłowego zastosowania Materiału przez Kupującego lub inne osoby, a także tytułem konsekwencji niewłaściwego przechowywania i magazynowania Materiału. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji co do przydatności sprzedawanych Materiałów do celów zamierzonych przez Kupującego.

§ 3 Cena

 1. Sprzedaż Materiału następuje po cenie wynikającej z ważnej Propozycji Handlowej złożonej Kupującemu przez Sprzedawcę. Do przedstawionej ceny należy doliczyć podatek VAT, w wysokości wynikającej z przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury.
 2. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty umówionej ceny na podstawie wystawionej przez Sprzedawcę faktury VAT lub dokumentu kasowego.
 3. Kupujący zobowiązuje się uregulować należność za każdą fakturę w terminie na niej wskazanym.
 4. Za datę zapłaty na rzecz Sprzedawcy uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca zastrzega własność dostarczonego Materiału do czasu uiszczenia zapłaty przez Kupującego.
 6. W przypadku, gdy Kupujący opóźni się w zapłacie należności względem Sprzedawcy o więcej niż 7 (siedem) dni, wszelkie roszczenia Sprzedawcy o zapłatę wynikające z zamówień stają się natychmiast wymagalne, a ponadto Sprzedawca będzie uprawniony do wstrzymania realizacji kolejnych dostaw Materiału bez ponoszenia odpowiedzialności za nienależyte wykonanie zamówienia oraz bez uszczerbku dla innych uprawnień przysługujących Sprzedawcy, do czasu zapłaty przez Kupującego wszystkich wymaganych należności wraz z odsetkami.

§ 4 Dostawa

 1. Według wyboru Kupującego, transport Materiału może być realizowany przez Sprzedawcę lub siłami własnymi Kupującego.
 2. W przypadku transportu realizowanego przez Sprzedawcę:
  1. dostawa Materiału następuje samochodami o ładowności ok. 25 ton typu wanna;
  2. Sprzedawca ponosi koszt transportu Materiału oraz odpowiedzialność – w czasie transportu Materiału do miejsca wskazanego przez Kupującego – za organizację transportu i należyte zabezpieczenie Materiału w transporcie;
  3. przed każdą dostawą Kupujący zobowiązuje się uprzednio wyznaczać, przygotowywać oraz każdorazowo wskazywać kierowcy wanny miejsce rozładunku Materiału; Sprzedawca nie odpowiada za nieterminową dostawę Materiału w razie braku uprzedniego wyznaczenia lub przygotowania przez Kupującego miejsca rozładunku Materiału dostarczonego do miejsca przeznaczenia;
  4. przedstawiciel Kupującego, każdorazowo określany w dokumencie Zamówienia, zobowiązany jest do każdorazowego potwierdzenia odbioru Materiału poprzez czytelny podpis oraz pieczątkę firmy na dokumencie wywozowym i/lub liście przewozowym; złożenie podpisu na dokumencie wywozowym i/lub liście przewozowym przez przedstawiciela Kupującego jest równoznaczne z oświadczeniem, że osoba ta jest umocowana do działania w imieniu Kupującego;
  5. odbiór Materiału zostanie dokonany w ilości wynikającej z ważeń wskazanych na dokumentach wywozowych, o których mowa w lit. d) powyżej;
  6. z tytułu ponadnormatywnego postoju samochodu dostarczającego Materiał w oczekiwaniu na rozładunek do miejsca przeznaczenia (tj. postoju przekraczającego 30 minut) Sprzedawca będzie uprawniony do obciążenia Kupującego karą umowną w wysokości 100 złotych za każdą rozpoczętą godzinę ponadnormatywnego postoju;
  7. uznaje się, że Sprzedawca dochował terminu dostarczenia Kupującemu Materiału, jeżeli wydał go Kupującemu w terminie i w miejscu wskazanym w przyjętym do realizacji zamówieniu; Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w transporcie Materiału z przyczyn od niego niezależnych.
 3. W przypadku transportu dokonywanego własnymi siłami Kupującego, Kupujący zobowiązuje się:
  1. stosować do obowiązujących w miejscu odbioru Materiału procedur, regulaminów, zasad i wytycznych porządkowych, o obowiązywaniu których został poinformowany lub które zostały podane do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez osoby przebywające na terenie zakładu (np. poprzez wywieszenie na bramie wjazdowej),
  2. do zapoznania się z treścią oraz do przestrzegania określonych w miejscu odbioru Materiału standardów prawnych i etycznych i dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy pomocy których realizować będzie zakup/odbiory Materiału przestrzegali tych standardów.
 4. Kupujący odpowiada za zapewnienie standardów bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu dostawy Materiału.
 5. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia Materiału w chwili dostawy. W przypadku zastrzeżeń, Kupujący jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji w trybie procedury reklamacyjnej.
 6. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Materiału przechodzi na Kupującego z chwilą rozpoczęcia rozładunku Materiału bądź w przypadku rozpoczęcia załadunku Materiału, gdy transport następuje siłami własnymi Kupującego.
 7. W przypadku nieodebrania przez Kupującego zamówionego Materiału w miejscu lub czasie wynikającym z zamówienia, Sprzedawca, według własnego wyboru, może obciążyć Kupującego kosztami dostawy lub przygotowania i przechowywania Materiału do czasu jego odbioru przez Kupującego lub odstąpić od zamówienia z winy Kupującego w terminie kolejnych 14 dni.
 8. Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadomienia:
  1. Sprzedawca – Kupującego, o każdym przypadku wystąpienia zdarzenia mogącego spowodować wstrzymanie (ograniczenie) dostawy Materiału,
  2. Kupujący – Sprzedawcę, o przypadkach mogących mieć wpływ na wstrzymanie (ograniczenie) odbioru Materiału.
 9. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z zamówienia, Sprzedawca ponosi względem Kupującego odpowiedzialność jedynie za straty będące normalnym następstwem własnego i zawinionego działania lub zaniechania i tylko w zakresie rzeczywistej straty Kupującego. W szczególności, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Kupującego. W każdym przypadku odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do wysokości równej cenie partii Materiału, z którą związane jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

§ 5 Siła Wyższa

 1. Strony nie mają obowiązku realizacji zobowiązań wynikających z zamówienia w przypadku zaistnienia siły wyższej. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenia występujące niezależnie od woli Stron, którym nie można zapobiec i przeciwstawić się w ramach posiadanych możliwości, oraz których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy lub przyjęcia zamówienia, takie jak: pożar, wojna, stan wojenny, stan wyjątkowy, stan zagrożenia epidemicznego, epidemia, pandemia, trzęsienie ziemi, powódź, strajk, zarządzenie władz, wstrzymanie produkcji w elektrowni lub elektrociepłowni skąd pochodzi Materiał, a także akty prawne i decyzje organów władzy publicznej, służb porządkowych – jak np.: ograniczenia lub zakaz poruszania się samochodów ciężarowych po drogach itp.
 2. Zapisy dotyczące okoliczności związanych z działaniem siły wyższej, stosuje się również do sytuacji takich jak:
  1. awaria lub ograniczenie mocy produkcyjnej jednostki energetycznej, obsługiwanej przez Sprzedawcę lub dostawców Sprzedawcy, będącej źródłem Materiału objętego zamówieniem; u
  2. utraty przez Sprzedawcę, z przyczyn od niego niezależnych, faktycznych lub prawnych możliwości uzyskania/odbioru Materiału;
  3. awarii urządzeń produkcyjnych lub załadowczych jednostki produkcyjnej obsługiwanej przez Sprzedawcę (lub jego dostawców).
 3. O zaistnieniu stanu siły wyższej i o jego ustaniu należy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni, zawiadomić drugą Stronę na piśmie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Obie Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim nastąpiło to na skutek zaistnienia siły wyższej.
 5. W przypadku, gdy okoliczności siły wyższej trwają dłużej niż 14 (czternaście) dni, każda ze Stron ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.

§ 6 Procedura reklamacyjna

 1. Materiał winien być używany zgodnie ze specyfikacją, właściwościami i przeznaczeniem.
 2. Sprzedawca lub inna osoba upoważniona do wydania Materiału w miejscu odbioru, celem kontroli jakości ma prawo do pobierania losowych prób Materiału, zarówno po załadowaniu do środka transportu jak i po rozładunku i/lub przed użyciem Materiału przez Kupującego, na co Kupujący wyraża zgodę i deklaruje, iż umożliwi upoważnionemu pracownikowi Sprzedawcy pobór w/w prób. W razie uniemożliwienia pobrania prób danej partii Materiału, Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi w tym zakresie.
 3. Po dokonaniu potwierdzenia na dokumencie wywozowym i/lub liście przewozowym, Kupującemu nie przysługuje prawo z tytułu rękojmi w zakresie ilościowym.
 4. W przypadku reklamacji ilościowych Kupujący powinien niezwłocznie, najpóźniej w momencie odbioru Materiału powiadomić o reklamacji Sprzedawcę lub osobę upoważnioną do wydania Materiału w miejscu odbioru. Sprzedawca lub osoba upoważniona do wydania Materiału w miejscu odbioru może zaproponować dokonanie ważenia w obecności innej osoby (np. przewoźnika). Wyniki ważenia są wiążące dla obu Stron.
 5. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wady jakościowej, tj. niezgodności parametrów dostarczonego Materiału z Dokumentacją, Kupujący jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 12 godzin od daty odbioru Materiału, powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. Zakwestionowana partia Materiału musi być zabezpieczona do dyspozycji Sprzedawcy. W ciągu 24 godzin od powiadomienia Sprzedawca wydeleguje swojego przedstawiciela, w którego obecności zostanie sporządzony protokół pobrania i pobrane zostaną próbki kwestionowanego Materiału w celu skierowania do badania przez niezależne laboratorium (badanie rozjemcze). Brak zgody Kupującego na przeprowadzenie badań lub pobranie próbki Materiału skutkuje utratą przez Kupującego praw z tytułu rękojmi.
 6. Reklamacja powinna zawierać:
  1. przedmiot reklamacji;
  2. data dostawy / odbioru (w przypadku transportu własnego Kupującego);
  3. ilość Materiału;
  4. rodzaj Materiału;
  5. opis niezgodności w stosunku do złożonego pisemnie zamówienia;
  6. protokół pobranych prób i badań laboratoryjnych.
 7. W przypadku, gdy wyniki badań niezależnego laboratorium potwierdzą zgodność parametrów dostarczonego Materiału z deklarowanymi przez Sprzedawcę, koszty badań ponosi Kupujący. W przypadku, gdy wyniki badań niezależnego laboratorium wykażą nieodpowiednią jakość Materiału, koszty badań ponosi Sprzedawca.
 8. W przypadku, gdy wynik badań potwierdzi niewłaściwą jakość towaru, Sprzedawca będzie zobowiązany do obniżenia ceny zakwestionowanej partii Materiału i wystawienia faktury korygującej lub będzie zobowiązany dostarczyć do miejsca przeznaczenia (bądź do miejsca odbioru Materiału transportem własnym Kupującego) Materiał spełniający określone w Dokumentacji wymogi.
 9. W przypadku, jeżeli Kupujący pobierze próbki bez obecności przedstawiciela Sprzedawcy, wyniki badania nie będą wiążące dla Sprzedawcy.
 10. W przypadku zmieszania Materiału z jakąkolwiek inną substancją Kupującemu nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi w zakresie jakościowym.
 11. Powyższe uprawnienia wyczerpują prawa Kupującego wynikające z rękojmi oraz roszczenia odszkodowawcze.
 12. Reklamacje należy zgłaszać telefonicznie +48 507 830 816, a następnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@pro-eco.pl

§ 7 Odstąpienie od realizacji zamówienia

 1. Sprzedawca może wstrzymać realizację niewykonanej części zamówienia, o którym mowa w § 2 niniejszych OWS, po wcześniejszym powiadomieniu Kupującego, w przypadku, gdy:
  1. Kupujący posiada względem Sprzedawcy zaległości płatnicze, które nie zostaną uregulowane mimo wystosowania wobec Kupującego ponaglenia do zapłaty, w terminie wynikającym z takiego ponaglenia,
  2. Kupujący złoży wniosek o wszczęcie postępowania naprawczego, o ogłoszenie upadłości lub wniosek taki zostanie złożony wobec Kupującego,
  3. dojdzie do naruszenia przez Kupującego obowiązujących na terenie miejsca odbioru Materiału procedur, regulaminów, zasad i wytycznych porządkowych, o obowiązywaniu których został poinformowany lub które zostały podane do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez osoby przebywające na terenie zakładu (np. poprzez wywieszenie na bramie wjazdowej).

§ 8 Klauzula poufności

 1. Każda ze Stron zobowiązuje się zachować w tajemnicy uzyskane od drugiej Strony informacje poufne, niezależnie od tego czy zostały one przekazane bezpośrednio przez drugą Stronę, czy też osobę trzecią działającą w jej imieniu, oraz nie ujawniać ich osobom trzecim w całości ani w części. Strona otrzymująca zobowiązuje się korzystać z informacji poufnych wyłącznie w niezbędnym zakresie oraz wyłącznie w celu realizacji zamówienia lub umowy.
 2. Przez informacje poufne Strony rozumieją nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których Strona podjęła niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, a także informacje dotyczące kontrahentów, dostawców, technologii, produkcji, planów handlowych, finansów, spraw pracowniczych, wynagrodzeń, zawieranych umów, realizowanych usług lub produktów, ponoszonych kosztów działalności gospodarczej, prowadzonych negocjacji, oraz inne nieujawnione do publicznej wiadomości informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa, handlową lub służbową Strony.
 3. Każda ze Stron zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne środki ostrożności w celu zachowania w tajemnicy informacji poufnych, a także odpowiada za zachowanie ich poufności przez osoby, którym powierza wykonanie zadań związanych ze współpracą Stron.
 4. Obowiązki w zakresie zachowania poufności wiążą Strony przez cały czas obowiązywania zamówień lub umów, a także po ich rozwiązaniu lub wygaśnięciu, nie dłużej jednak niż do utraty poufnego charakteru danej informacji poufnej.
 5. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem Zamówień, o których mowa w § 2 niniejszych OWS, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

§ 9 Ochrona danych osobowych

 1. Strony zobowiązują się do zgodnej z prawem i rzetelnej ochrony danych osobowych uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy. Strony oświadczają, że znane są im przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
 2. Strony oświadczają, że są administratorami danych osobowych swoich pracowników i współpracowników, przedstawicieli oraz posiadają podstawę prawną do ich przetwarzania, w tym do udostępnienia.
 3. W związku z koniecznością realizacji niniejszej umowy Strony udostępniają sobie wzajemnie dane osobowe swoich przedstawicieli i pracowników zaangażowanych w wykonanie niniejszej umowy, w szczególności:
  1. imię (imiona) i nazwisko,
  2. stanowisko służbowe/funkcja,
  3. adres e-mail,
  4. numer telefonu.
 4. Strona, której udostępniono dane osobowe, staje się ich administratorem z chwilą ich udostępnienia.
 5. Strony zobowiązują się, że udostępnione dane będą przetwarzać wyłącznie w celu określonym w niniejszej umowie i w zakresie niezbędnym do jej realizacji.
 6. Każda ze Stron wykonuje we własnym zakresie obowiązki wynikające z rozdziału III ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 7. Każda ze Stron zobowiązana jest stosować odpowiednie środki techniczno- organizacyjne zapewniające właściwą ochronę danych, w tym środki wskazane w art. 32 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz wykonywać inne obowiązki nałożone przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych na administratora danych. W szczególności każda ze Stron zapewnia, aby dostęp do danych osobowych przedstawicieli i pracowników zaangażowanych w wykonanie niniejszej umowy miały wyłącznie osoby upoważnione w myśl art. 29 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 8. W przypadku, gdy Sprzedawca poniesie szkodę w związku z nieprawdziwością oświadczeń zawartych w niniejszym paragrafie lub w związku z naruszeniem przez Kupującego przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zwłaszcza, gdy zostanie nałożona jakakolwiek kara pieniężna, zobowiązanie do uiszczenia odszkodowania na rzecz osoby trzeciej, Sprzedawca ma prawo zażądać od Kupującego pokrycia poniesionych szkód, w tym zwrotu kosztów związanych z postępowaniem sądowym lub innym właściwym postępowaniem w zakresie w jakim szkody te wynikają z działania lub zaniechania Kupującego, a także z uwzględnieniem stopnia przyczynienia się do powstania szkody lub nałożenia kary.
 9. Kupujący zobowiązuje się zapewnić, aby wszyscy jego przedstawiciele i pracownicy, których dane zostaną udostępnione Sprzedawcy w związku z zawarciem umowy i realizowanym zadaniem, zapoznali się z klauzulą informacyjną dotyczącą administratora danych osobowych oraz zasad przetwarzania danych osobowych, która została zamieszczona na stronie internetowej http://pro-eco.pl/wp-content/uploads/2020/03/Pro-eco_Polityka-prywatności.pdf w pkt 2.
 10. W przypadku realizacji transportu dokonywanego siłami własnymi Kupującego, Kupujący udostępnia niezbędne dane osobowe kierowcy określone w załączniku nr 1 w celu wykonania Zamówienia. Kupujący zobowiązuje się, że poinformuje kierowcę o przetwarzaniu jego danych przez Sprzedawcę w związku z realizacją zamówienia zgodnie z treścią klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 1a.
 11. W przypadku, gdy w celu wykonania niniejszej Umowy niezbędne będzie powierzenie przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy przetwarzania danych osobowych, Strony zawrą odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. OWS i zawierane między Stronami zamówienia lub umowy podlegają prawu polskiemu.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umowy, będzie sąd miejsca siedziby Sprzedawcy.
 3. Strony będą wzajemnie powiadamiać się o zmianie swoich adresów wskazanych w zamówieniu. W razie uchybienia temu obowiązkowi lub nieodebrania przez Stronę korespondencji skierowanej na dotychczas wskazany adres, korespondencja kierowana na ten adres będzie uważana za skutecznie doręczoną z upływem 14 dni od daty pierwszej próby doręczenia.