„Opracowanie technologii wytwarzania nawozów na bazie odpadów ze spalania węgla, jako elementu zrównoważonego zarządzania składnikami pokarmowymi w produkcji żywności.”

W okresie 15 kwietnia – 31 października 2016 r. firma Pro-Eco-Investment Sp. z o.o. zrealizowała projekt pt. „Opracowanie technologii wytwarzania nawozów na bazie odpadów ze spalania węgla, jako elementu zrównoważonego zarządzania składnikami pokarmowymi w produkcji żywności”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa – Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje.

Zasadniczym celem projektu było opracowanie składu innowacyjnego nawozu opartego na odpadach z procesu odsiarczania spalin oraz odpadach z procesu spalania węgla bądź odpadach z procesu jego wydobycia, wzbogaconego o minerały ilaste oraz dodatkowe elementy.

W ramach realizacji projektu opracowana została technologia wytwarzania nawozów na bazie odpadów powstających w procesie odsiarczania spalin oraz procesie spalania węgla w elektrowniach, zawierających znaczną ilość wapnia oraz siarki – pierwiastków deficytowych w polskim rolnictwie.

Wartość projektu:
50.000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
35.487,81 zł


„Zastosowanie kruszyw odpadowych o kodach 01 04 12, 10 01 01, 10 01 02, 10 01 05, 10 01 17, 10 01 80, 10 01 24, 10 01 82 w budownictwie drogowym i infrastrukturalnym w kontekście obostrzeń środowiskowych w przypadku ich zagospodarowania.”

W naszej firmie po raz kolejny w okresie od 1.12.2014 do 30.04.2015 zrealizowano projekt stażowy, finansowany przez MARR w Krakowie w ramach programu „Wiedza praktyka doświadczenie – klucz do sukcesu w biznesie”. Tym razem projekt dotyczył zastosowania kruszyw odpadowych o kodach 01 04 12, 10 01 01, 10 01 02, 10 01 05, 10 01 17, 10 01 80, 10 01 24, 10 01 82 w budownictwie drogowym i infrastrukturalnym w kontekście obostrzeń środowiskowych w przypadku ich zagospodarowania.

Dotychczas wykorzystanie tych odpadów było ograniczone, co miało związek z ich uciążliwością, jak i klasyfikacją, ponieważ posiadały status odpadu. Jednakże nowe przepisy prawne wprowadziły definicje i sposoby kwalifikowania odpadów oraz rozwiązania ułatwiające ich wykorzystanie. Istotną zmianą szczególnie dla elektrowni i elektrociepłowni jest wprowadzenie kategorii tzw. ”produktu ubocznego”. Ten „uwolniony” problem stał się przedmiotem współpracy z przedstawicielem środowiska akademickiego – dr inż. Dawidem Bedlą – specjalizującym się w przepisach prawa dotyczącego ochrony i inżynierii środowiska. ·


„Kompleksowa ocena możliwości działań rekultywacyjnych na terenie obiektów poprzemysłowych.”

Miło nam poinformować, iż od 1. stycznia 2014 do 30 czerwca 2014 w naszej firmie zrealizowany został projekt stażowy pt. Kompleksowa ocena możliwości działań rekultywacyjnych na terenie obiektów poprzemysłowych, finansowany przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego (MARR). Projekt, który trwał pół roku, realizowany był we współpracy z pracownikiem naukowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – Panem dr Dawidem Bedlą.

Wartością dodaną stażu było poszerzenie oferty firmy o nowe perspektywy dla działalności w zakresie rekultywacji i rewitalizacji zdegradowanych terenów poprzemysłowych. Stażysta dzięki udziałowi w projekcie nabył praktyczną wiedzę z zakresu technologii unieszkodliwiania i odzysku odpadów oraz marketingu odpadowego.